อำนาจบริหาร

imagesใส

อำนาจบริหาร หมายถึง อำนาจในการบริหารประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจบริหารผ่านทางคณะรัฐมนตรี โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล
ในคณะรัฐมนตรีประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี 1 คน และรัฐมนตรีอีก 35 คน มาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง โดยได้รับการเสนอชื่อจากนายกรัฐมนตรี เพื่อกราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์เพื่อทรงแต่งตั้ง หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้น จะต้องลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเป็นการแยกอำนาจบริหาร และอำนาจนิติบัญญัติออกจากกัน

อำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัติไว้ คือ
1. กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน
2. รักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อย เพื่อให้ประชาชนดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข
3. ควบคุมข้าราชการประจำให้นำนโยบายไปปฏิบัติให้บังเกิดผล
4. ประสานงานกับกระทรวงต่างๆ ให้มีความสอดคล้องไปในทางเดียวกัน
5. ออกมติต่างๆ เพื่อให้กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ถือปฏิบัติ คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี 1 คน และคณะรัฐมนตรีอีกไม่เกิน 35 คน

Advertisements